Close

Meteostanice Žamberk

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Meteostanice Žamberk

 • Toto téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Diego a poslední změna proběhla před 8 roky a 1 měsícem.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 příspěvky - 1. až 3. (celkem z 3)
 • Autor
  Příspěvky
 • #6265
  Diego
  Účastník

  Už dlouho sním o pořádné meteostanici a díky arduinu se mi konečně sen splnil.

  Další info a fotky na http://elektronika2011.cz

  Meteostanice je postavená na desce arduino mega.

  Stanice má tyto funkce:

  měření vnitřní a vnější teploty a vlhkosti vzduchu – čidla DHT22

  měření rychlosti větru – anemometr

  měření tlaku vzduchu – čidlo BMP180

  měření osvětlení

  modul RTC – DS1307

  zobrazení hodnot na LCD 4×20 znaků

  ukládání na SD kartu

  odesílání na web

  Zobrazovací panel

  čidla

  zapojení

  `/*
  Meteostanice verze 5.1 final

  rozšířené možnosti nastavení sítě

  Finální verze mojí meteostanice
  Další info naleznete na webu http://elektronika2011.cz
  Snažil jsem se o řádné okomentování tak doufám že je všechno dostatečně zřejmé
  /*
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <Arduino.h>
  #include <Wire.h>
  #include <DS1307.h>
  #include <DHT.h>
  #include <Exosite.h>
  #include <BMP085.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <EEPROM.h>
  #include <SPI.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #include <SD.h>

  #define AN 2 // příjem z anemometru
  #define DHTPINi 26 // vnitřní čidlo
  #define DHTPINo 27 // vnější čidlo
  #define RGBR 5 // RGB LED – R
  #define RGBG 6 // RGB LED – G
  #define RGBB 7 // RGB LED – B
  #define PIEZO 45 // piezo

  #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22
  DHT dhti(DHTPINi, DHTTYPE); // nastavení DHT IN
  DHT dhto(DHTPINo, DHTTYPE); // nastavení DHT OUT
  OneWire oneWire(49); // one wire na pin 49
  const int chipSelect = 4; // CS SD karty

  // definice konstant měření větru
  const float pi = 3.14159265; // číslo pí
  int period = 1000; // Measurement period (miliseconds)
  unsigned int Sample = 0; // Sample number
  unsigned int counter = 0; // B/W counter for sensor
  unsigned int RPM = 0; // Revolutions per minute
  int anemo = 91; // konstanta pro výpočet rychlosti větru

  // proměnné
  char cas[9]; // pole znaků pro čas
  char dat[11]; // pole znaků pro datum
  float speedwind = 0; // rychlost větru (m/s)
  float vitr = 0; // rychlost větru km/h
  float INtemp; // vnitřní teplota
  int INhum; // vnitřní vlhkost
  float OUTtemp; // venkovní teplota
  int OUThum; // venkovní vlhkost
  int rtc[7]; // pole čísel na čas
  long tlak; // tlak vzduchu v Pa
  float tlakk; // tlak vzduchu v hPa
  int svetlo; // osvětlení
  float tma; // % tmy
  float zdrojTEMP; // teplota zdroje

  BMP085 dps = BMP085(); // inicializace tlaku vzduchu

  LiquidCrystal lcd(0, 1, 25, 24, 23, 22); //zapojení LCD – RS, E, D4, D5, D6, D7

  //vytvoření znaku pro stupeň
  byte degree[8] = {
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
  };

  //exosite
  String cikData = „VAŠE CIK ČÍSLO“; // CIK číslo
  byte macData[] = {VAŠE MAC ADRESA}; // MAC adresa
  IPAddress ip(VAŠE IP ADRESA); // IP adresa

  class EthernetClient client;
  Exosite exosite(cikData, &client);

  DallasTemperature sensors(&oneWire);

  DeviceAddress ZDROJt = {0x28, 0xFF, 0x12, 0x8F, 0x52, 0x14, 0x0, 0x17}; // adresa čidla teploty zdroje

  void setup()
  {
  // nastavení pinů
  pinMode(2, INPUT); // pin anemometru vstup
  digitalWrite(2, HIGH); // pull up na pinu anemometru
  pinMode(RGBR, OUTPUT); // pin RGB LED RED výstup
  pinMode(RGBG, OUTPUT); // pin RGB LED GREEN výstup
  pinMode(RGBB, OUTPUT); // pin RGB LED BLUE výstup
  digitalWrite(RGBR, HIGH); // zhasni RGB
  digitalWrite(RGBG, HIGH); // zhasni RGB
  digitalWrite(RGBB, HIGH); // zhasni RGB
  pinMode(PIEZO, OUTPUT); // pin piezo výstup

  lcd.begin(20, 4); //nastavení LCD
  dhti.begin(); //nastavení DHT IN
  dhto.begin(); //nastavení DHT OUT
  sensors.begin(); //nastavení čidla zdroje
  sensors.setResolution(ZDROJt, 10); // rozlišení čidla

  lcd.createChar(0, degree); //vytvoření znaku pro stupeň

  dps.init(MODE_ULTRA_HIGHRES, 42600, true); // 426 metrů, true = nastavené jednotky v metrech

  lcd.clear(); // smaž LCD
  lcd.setCursor(0, 0); // první řádek
  lcd.print(„ethernet start“); // vypiš
  Ethernet.begin(macData,ip); // spuštění ethernetu
  if (!SD.begin(chipSelect)) { // pokud nejde SD karta pak
  lcd.println(„Chyba SD“); // vypiš
  return; // návrat
  }
  lcd.println(„SD OK“); // vypiš
  tone(PIEZO,1000,200); // tón na pinu 45,frekvence 1000, délka 200
  lcd.clear(); // smaž LCD
  }

  // hlavní smyčka
  void loop()
  {
  sensors.requestTemperatures(); // spuštění čidla teploty
  INhum = dhti.readHumidity(); // čtení vnitřní vlhkosti
  INtemp = dhti.readTemperature(); // čtení vnitřní teploty
  OUThum = dhto.readHumidity(); // čtení venkovní vlhkosti
  OUTtemp = dhto.readTemperature(); // čtení venkovní teploty
  zdrojTEMP = sensors.getTempC(ZDROJt);// čtení teploty zdroje
  svetlo = analogRead(0); // čtení osvětlení
  delay(100); // čekej
  dps.getPressure(&tlak); // čtení tlaku

  RTC.get(rtc,true); // načte čas z modulu
  sprintf(cas, „%02d:%02d“ ,rtc[2],rtc[1]); // zapíše do pole cas čas z rtc
  sprintf(dat, „%02d.%02d.%4d“ ,rtc[4],rtc[5],rtc[6]); // zapíše do pole dat datum z rtc

  tma = svetlo / 10.23; //převod tmy na %

  tlakk = tlak / 100; //převod Pa na hPa

  anemometr(); // měřění větru

  zobrazeniLCD(); // zobrazení na LCD

  RGB(); // RGB LED

  outexosite(); // zápis na exosite

  SDzapis(); // zápis na SD kartu

  }
  ///////////////////////zápis na SD kartu/////////////////

  void SDzapis()
  {
  File sd = SD.open(„log.csv“, FILE_WRITE); // otevři log.csv

  // pokud soubor existuje pak zapiš
  if (sd) {
  sd.print(cas);
  sd.print(„;“);
  sd.print(dat);
  sd.print(„;“);
  sd.print(INtemp);
  sd.print(„;“);
  sd.print(OUTtemp);
  sd.print(„;“);
  sd.print(INhum);
  sd.print(„;“);
  sd.print(OUThum);
  sd.print(„;“);
  sd.print(tlakk);
  sd.print(„;“);
  sd.println(vitr);

  sd.close(); // zavři log.csv

  lcd.setCursor(0, 3); // nastav 4.řádek LCD
  lcd.print(„SD OK“); // vypiš
  delay(1000); // čekej
  }
  // pokud se zápis nezdaří
  else {
  lcd.setCursor(0, 3); // nastav 4.řádek LCD
  lcd.print(„SD error“); // vypiš
  }

  }

  /////////////////////RGB LED/////////////////////////////

  void RGB()
  {
  if (OUTtemp <= -10) // pokud je teplota <= -10
  {
  analogWrite(RGBR, 255);
  analogWrite(RGBG, 255);
  analogWrite(RGBB, 0);
  }

  if (OUTtemp > -10 && OUTtemp <= -5) // pokud je teplota > -10 a <= -5
  {
  analogWrite(RGBR, 255);
  analogWrite(RGBG, 197);
  analogWrite(RGBB, 0);
  }

  if (OUTtemp <= 0 && OUTtemp > -5) // pokud je teplota <= 0 a > -5
  {
  analogWrite(RGBR, 150);
  analogWrite(RGBG, 100);
  analogWrite(RGBB, 0);
  }

  if (OUTtemp > 0 && OUTtemp <= 5) // pokud je teplota > 0 a <= 5
  {
  analogWrite(RGBR, 119);
  analogWrite(RGBG, 57);
  analogWrite(RGBB, 255);
  }

  if (OUTtemp > 5 && OUTtemp <= 10) // pokud je teplota > 5 a <= 10
  {
  analogWrite(RGBR, 255);
  analogWrite(RGBG, 0);
  analogWrite(RGBB, 255);
  }

  if (OUTtemp > 10 && OUTtemp <= 15) // pokud je teplota > 10 a <= 15
  {
  analogWrite(RGBR, 161);
  analogWrite(RGBG, 255);
  analogWrite(RGBB, 0);
  }

  if (OUTtemp > 15 && OUTtemp <= 20) // pokud je teplota > 15 a <= 20
  {
  analogWrite(RGBR, 78);
  analogWrite(RGBG, 84);
  analogWrite(RGBB, 129);
  }

  if (OUTtemp > 20) // pokud je teplota > 20
  {
  analogWrite(RGBR, 0);
  analogWrite(RGBG, 255);
  analogWrite(RGBB, 255);
  }
  }

  //////////////////Měření rychlosti větru/////////////////

  void anemometr()
  {
  windvelocity();
  RPMcalc();
  WindSpeed();
  vitr = speedwind * 3,6;
  }

  void windvelocity(){
  speedwind = 0;
  counter = 0;
  attachInterrupt(0, addcount, CHANGE);
  unsigned long millis();
  long startTime = millis();
  while(millis() < startTime + period) {
  }
  detachInterrupt(0);
  }

  void RPMcalc(){
  RPM=((counter/2)*60)/(period/1000); // Calculate revolutions per minute (RPM)
  }

  void WindSpeed()
  {
  speedwind = ((2 * pi * anemo * RPM)/60) / 1000; // Calculate wind speed on m/s
  }

  void addcount()
  {
  counter++;
  }

  //////////////////////////////////zobrazení na LCD////////////////////////////////////////////

  void zobrazeniLCD()
  {
  lcd.clear(); // smaže LCD
  lcd.setCursor(0, 0); //první řádek
  lcd.print(cas); //vypíše čas
  lcd.print(“ „); //vypíše mezeru
  lcd.print(dat); //vypíše datum

  lcd.setCursor(0, 1); //druhý řádek
  lcd.print(„Ti:“);
  lcd.print(INtemp); //vypíše vnitřní teplotu
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print(„C“);
  lcd.print(“ Hi:“); //vypíše vnitřní vlhkost
  lcd.print(INhum);
  lcd.print(„%“);

  lcd.setCursor(0, 2); //třetí řádek
  lcd.print(„To:“);
  lcd.print(OUTtemp); //vypíše venkovní teplotu
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print(„C“);
  lcd.print(“ Ho:“); //vypíše venkovní vlhkost
  lcd.print(OUThum);
  lcd.print(„%“);

  lcd.setCursor(0, 3); //čtvrtý řádek
  lcd.print(speedwind);//vypíše rychlost větru v m/s
  lcd.print(„m/s „);
  lcd.print(vitr);
  lcd.print(„km/h“); //vypíše rychlost větru v km/h

  delay(10000); //čekej 10s
  lcd.clear(); //smaže LCD

  lcd.setCursor(0, 0); //první řádek
  lcd.print(„Tlak:“);
  lcd.print(tlakk); //vypíše tlak vzduchu
  lcd.print(„hPa“);
  lcd.setCursor(0, 1); //druhý řádek
  lcd.print(„Tma:“);
  lcd.print(tma);
  lcd.print(„%“);
  lcd.setCursor(0, 2); //třetí řádek
  lcd.print(„Web:“);
  }

  ////////////////////////////////odeslání na exosite//////////////////////////////////

  void outexosite()
  {
  char buffer[7];
  String readParam = „“;
  String writeParam = „“;
  String returnString = „“;
  int bzucakD = 0;

  ///////////venkovní teplota/////////////

  readParam = „“;
  writeParam = „Otemp=“;

  String OtempValue = dtostrf(OUTtemp, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += OtempValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  //////////////////vnitřní teplota/////////////
  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „Itemp=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String ItempValue = dtostrf(INtemp, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += ItempValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  //////////////////////////venkovní vlhkost////////////////////////

  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „Ohum=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String OhumValue = dtostrf(OUThum, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += OhumValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  ////////////////vnitřní vlhkost///////////////////////

  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „Ihum=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String IhumValue = dtostrf(INhum, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += IhumValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  ////////////////////////////////rychlost větru km/h////////////////////////////////

  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „vitrkm=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String KvitrValue = dtostrf(vitr, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += KvitrValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  ////////////////////////////////osvětlení////////////////////////////////

  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „svetlo=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String svetloValue = dtostrf(tma, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += svetloValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  ////////////////////////////////tlak vzduchu//////////////////////////////////////

  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „tlak=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String tlakValue = dtostrf(tlakk, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += tlakValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  //////////////////Teplota zdroje/////////////
  readParam = „“; //nothing to read back at this time e.g. ‚control&status‘ if you wanted to read those data sources
  writeParam = „Ztemp=“; //parameters to write e.g. ‚temp=65.54‘ or ‚temp=65.54&status=on‘

  String ZtempValue = dtostrf(zdrojTEMP, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2

  writeParam += ZtempValue; //add converted temperature String value

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
  lcd.print(„O“);
  }
  else {
  lcd.print(„E“);
  }

  }

  Attachments:
  #6272
  posjirka
  Účastník

  tohle jsou krásné projekty. Taky chceme s hasičama postavit malou meteostanici. Tento tvůj projekt je velmi dobrou inspirací. Máš někde na WEBu vizualizaci? Nenašel jsem jí tam, pouze měsíční statistiky. S Exosite jsem ještě nepracoval a nejdřív zvažují co všechno měřit. Neměl jsi tam i měřič srážek ?

  #6274
  Diego
  Účastník

  Diky. Mam tam odkaz Aktualni data z meteostanice. Nebo mrkni sem http://elektronika2011.cz/pocasi
  Srazkomer sem tam mel ale nakonec sem ho zrusil kuli chybam

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 příspěvky - 1. až 3. (celkem z 3)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.